DPIA

bijgewerkt op 02 december 2020

Als je persoonsgegevens verwerkt, moet je de juiste maatregelen nemen om die gegevens te beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht je daarom om te onderzoeken wat het effect is van het verwerken van persoonsgegevens op de privacy van leerlingen en medewerkers. Dit heet een Data Protection Impact Assessment of DPIA. Een DPIA is dus een speciale risicoanalyse gericht op het voorkomen van privacyschending.

Bij iedere nieuwe of gewijzigde manier van persoonsgegevens verwerken, moet je opnieuw een DPIA doen. Een DPIA geeft inzicht in de risico’s die het verwerken van persoonsgegevens binnen jouw organisatie oplevert voor de eigenaren van die gegevens: leerlingen, ouders of medewerkers.

Samen optrekken bij het uitvoeren van DPIA’s

Een DPIA uitvoeren kan een flinke klus zijn. Het is daarom de moeite waard om bij DPIA’s van grote leveranciers of systemen samen op te trekken. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Microsoft. In opdracht van de rijksoverheid zijn de afgelopen jaren verschillende DPIA’s uitgevoerd op een aantal Microsoftproducten. De uitkomsten van die DPIA’s hebben geleid tot aanbevelingen die ook gelden voor het onderwijs. Bekijk de aanbevelingen en meer informatie over de uitkomsten van de Microsoft DPIA’s.

DPIA Google Workspace for Education

In februari 2021 zijn de uitkomsten van de DPIA op Google gepubliceerd. Uit deze DPIA bleek dat het gebruik van Google Workspace for Education een aantal privacyrisico’s met zich meebracht.  Na onderhandelingen door SIVON en SURF met Google, is er in juli 2021 overeenstemming bereikt over maatregelen om deze risico’s weg te nemen. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, maar dan moeten zij zelf ook enkele acties uitvoeren.

Scholen moeten de nieuwe contractuele voorwaarden van Google accepteren, eigen technische en organisatorische maatregelen nemen en een eigen – onderwijsspecifieke – beoordeling van de risico’s en maatregelen uitvoeren.

Meer informatie over wat je precies moet doen, vind je op sivon.nl.

Is het wettelijk verplicht?

De AVG verplicht tot het goed beveiligingen van persoonsgegevens, waarbij je rekening moet houden met de risico’s van de verwerking van die gegevens. Voer je nieuwe software, een nieuw systeem of nieuwe technologie in waarbij je persoonsgegevens gaat verwerken? Of ga je je bestaande systemen ingrijpend updaten of persoonsgegevens misschien op een nieuwe manier verwerken? Dan is het uitvoeren van een DPIA verplicht.

Meer informatie vind je in artikel 5, artikel 24, artikel 35 en artikel 39 van de AVG. Raadpleeg het normenkader IBP po vo voor maatregelen die hierbij horen.

Wie doet wat?

Bij het uitvoeren van een DPIA zijn verschillende rollen betrokken met elk hun eigen taken:

  • Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk.
  • De ict-coördinator, Privacy Officer of de functioneel beheerder voert de DPIA uit.
  • De FG geeft advies en houd de uitvoering van de DPIA in de gaten.

Meer weten over de rol- en taakverdeling voor IBP? Ga naar rollen en verantwoordelijkheden.

Aan de slag

Hoe ga je aan de slag met de DPIA?

Stap 1 | Bepaal of een DPIA nodig is

Het is niet altijd nodig om een DPIA uit te voeren. Gebruik onze DPIA-checklist om te bepalen of je een DPIA moet uitvoeren.

Stap 2 | Voer de DPIA uit

Kennisnet heeft een model gemaakt voor het uitvoeren van een DPIA. Dit model richt zich op risico’s die je loopt bij het verwerken van de persoonsgegevens zelf. Het model is daarmee datagericht en niet procesgericht. De risico’s die je loopt binnen processen waarin je persoonsgegevens verwerkt, worden in dit model niet meegenomen.

Voor het inventariseren van je verwerkingen, kun je gebruikmaken van de modellen die de FORA heeft ontwikkeld. De procesbeschrijvingen in de FORA en de softwarecatalogus kunnen je veel inventarisatiewerk besparen bij het uitvoeren van een DPIA.

Stap 3 | Advies van de FG

De FG adviseert over de DPIA en houdt de uitvoering ervan in de gaten.

Stap 4 | Meld een verwerking met een hoog risico aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Kom je er via de DPIA achter dat je een verwerking van persoonsgegevens een hoog risico oplevert voor de privacy van leerlingen of medewerkers? En kun je geen maatregelen nemen om dat risico te beperken? Dan moet je een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tool: checklist

Verdieping

Inhoudsopgave