5 vuistregels voor verwerking van persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens moet je rekening houden met de volgende 5 vuistregels: doel en doelbinding, grondslag, dataminimalisatie en data-integriteit, transparantie en veilige verwerking van persoonsgegevens.

Als je bij het verwerken van persoonsgegevens altijd uitgaat van onderstaande 5 vuistregels, ben je een belangrijke stap op weg met voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Doel en doelbinding

Je mag persoonsgegevens alleen verwerken als je vooraf de specifieke doeleinden voor de verwerking hebt bepaald. Leg daarom vast met welk doel je de persoonsgegevens verwerkt. En verwerk ze alleen om die reden.

2. Grondslag

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Stel dus vooraf vast welke wettelijke grondslag van toepassing is op de verwerking die je van plan bent. De AVG noemt er zes:

 1. De persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 2. Het verwerken van de persoonsgegevens is wettelijk verplicht.
 3. Het verwerken van de persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak.
 4. Je hebt een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken, waarbij het belang om de gegevens te verwerken zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokken leerlingen, ouders en/of medewerkers.
 5. Vitaal belang van de betrokkene.
 6. Toestemming van de betrokkene (bij leerlingen jonger dan 16 jaar: van de ouders).

3. Dataminimalisatie en data-integriteit

Als het doel van de verwerking is bepaald, stel je daarna vast welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Het is niet voldoende dat bepaalde persoonsgegevens wel ‘handig’ zijn of ‘voor de zekerheid’ worden verzameld. Verwerk dus niet meer persoonsgegevens dan je nodig hebt voor je doel (dataminimalisatie). Onderzoek altijd of je met minder of anonieme gegevens kunt werken. Stel ook de bewaartermijn van de persoonsgegevens vast. Als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld, moeten ze worden vernietigd. Meer informatie over bewaartermijnen vind je op de pagina Bewaartermijnen.

Als je persoonsgegevens verwerkt moet je ook zorgen dat de gegevens correct zijn (data-integriteit). Controleer dit dus goed. En zorg dat leerlingen en ouders op een laagdrempelige manier kunnen doorgeven dat persoonsgegevens incorrect zijn en/of gewijzigd moeten worden.

4. Transparantie en verantwoording

Als je verantwoordelijk bent voor de verwerking van persoonsgegevens moet je daar transparant over zijn, zowel naar de betrokkenen (ouders, leerlingen, medewerkers) als naar de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Ouders, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen moeten volledige en begrijpelijke informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens. In die informatie moeten ze kunnen terugvinden:

 • waarom hun persoonsgegevens worden verwerkt (het doel)
 • welke persoonsgegevens worden verwerkt
 • op basis van welke grondslag dat gebeurt
 • aan welke andere organisaties persoonsgegevens worden doorgegeven en
 • wat hun rechten als betrokkene zijn

Meer informatie over hoe je dit aanpakt is te vinden op de pagina Privacyreglement en -verklaring.

Transparantie naar de Autoriteit Persoonsgegevens betekent dat je verantwoording aflegt over de persoonsgegevens die je verwerkt. Je bent daarom verplicht om in een register bij te houden welke verwerkingen met persoonsgegevens binnen jouw instelling plaatsvinden. Dit heet het register van verwerkingsactiviteiten. Meer informatie over dit register is te vinden op de pagina Register van verwerkingsactiviteiten.

5. Veilige verwerking van de persoonsgegevens

Je kunt de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers alleen maar goed beschermen als je op een veilige manier met hun persoonsgegevens omgaat. Je bent daarom verantwoordelijk voor passende technische en organisatorische maatregelen. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat:

 • de persoonsgegevens op een passende wijze worden beveiligd en
 • worden beschermd tegen verlies, vernietiging, beschadiging of onrechtmatige verwerking.

Meer informatie over hoe je kunt bepalen welke technische en organisatorische maatregelen je moet nemen is te vinden op de pagina’s Risicoanalyse en Privacy by default en Privacy by design.

Verdieping

Inhoudsopgave